geodezja

tel.: 792-620-236

email: geodeta@budmap.pl

 
 

W jakim celu przeprowadza się podział działki?

Podział działki przeprowadzany jest zwykle dla celów notarialnych - zniesienia współwłasności nieruchomości lub wydzielenia nowej nieruchomości, którą chcemy następnie sprzedać.

Ile to kosztuje?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od ilości działek które chcemy wydzielić. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 792-620-236.

Etapy realizacji zlecenia:

• Przyjęcie zlecenia (wymagane dane dotyczące położenia działki: miejscowość, ulica, obręb ewidencyjny, numer działki)

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

• Oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych) niezbędne do realizacji zlecenia

• Wykonanie przez geodetą wstępnego projektu podziału działki

• Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału geodeta uprawniony dokonuje czynności geodezyjnych zmierzających do odszukania punktów załamania granic a co za tym idzie dokładnego określenia prawa własności. Czynność ta zakończona jest okazaniem granic zainteresowanym stronom (wcześniej poinformowanych przez geodetę, a których nieobecność nie wstrzymuje czynności podziałowych), z którymi spisuje się protokół z przyjęcia granic.

• Po podpisaniu protokołu geodeta sporządza mapę z projektem podziału nieruchomości w oparciu o wydana decyzję o akceptacji wstępnego projektu podziału oraz w terenie wyznacza nowo projektowane granice.

• Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w ODGiK (kontrola trwa ustawowo do 6 dni roboczych)

• Przekazanie gotowej mapy z projektem podziału Zleceniodawcy (w zamówionej ilości egzemplarzy)

• Rozliczenie zamówienia (wystawienie rachunku)

DO POBRANIA:

1.) Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

 

 

 
 

 

 

     
 
   
BUDMAP © 2015
All Rights Reserved.